Department of Chemistry

Research Scholars

S. No. Name Supervisor
1. Ritu Sharma Mrs. Anjana Sarkar
2. Diksha Sharma Mrs. Anjana Sarkar
3. Parul Malik Dr. Purnima Jain
4. Bhasha Sharma Dr. Purnima Jain